XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
3
-
1
4
-
1
5
-
1
6
-
1
7
-
1
8
-
1
9
-
1
10
-
1
11
-
1
12
-
1
13
-
1
14
-
1
15
-
1
16
-
1
17
-
1
18
-
1
19
-
1
20
-
1
25
-
1
26
-
1
27
-
1
28
-
1
29
-
1
30
-
1
Tổng
00               1   1     1         2   1         6
01                 1       1   1 1 1       1     1 7
02                   1   1           2   1         5
03             1                       1       1 1 4
04                         2   1 2       1   1     7
05   1     1         1       1   2         1       7
06       1 1                   1     1         1   5
07   2                       1         2           5
08 1     1                 1             1 1       5
09   1           1                     1           3
10 1   1 1 1       2   1           1 1 1         1 11
11     1     1 2   1           1       1       1   8
12     1   2 1     1       1           1     1   1 9
13         1     1     1 1           1       2     7
14   1         1   1   1                           4
15         1   1   1               1           1   5
16     2 1               1 1     1 1 1   1         9
17             2   1           1                   4
18               1   2 1 2   1     1 1 1           10
19                   1                       1   1 3
20 2 1                             1     1 1   1 1 8
21       1           1     1 1 1                   5
22         1 1       1         1   1       1       6
23         1                 2     1           1   5
24 1         1               1                   2 5
25   1 1     1 1     1             1     1       1 8
26 1 1 1       1                 1 1       1 1 1   9
27     1     1 1         1       1             1   6
28                         1   1       1           3
29               1   1         2       1         1 6
30     1       1     1   1       1           1     6
31 1 2   1         1                     2         7
32   1   1             1     1     1 1   1         7
33                         1                       1
34     1       1     1 1 3               1     3   11
35     2 1 2             1     1 3 1       1   1   13
36                             1     1       1     3
37                       1             1         1 3
38           1 1       1   1 1       3         1   9
39   1       1                 1           1       4
40           1   1   1   2       1 2   1 1   1   1 12
41 1   1   1       1       1                       5
42 1     1       1 2     1     1 1 1     1 1   1   12
43 1 1           1             2       1           6
44 1     1   1   1     1                 1   1     7
45 1         1   1         2       1               6
46               2                 1 1   1       1 6
47             1     2                 1           4
48 1 1     2                   1       1   1   2   9
49 1 1             1 1   1 1         1 1           8
50 1       2           1           1               5
51 1       1     2                         1 1     6
52             1   1 1           2         1       6
53     1         1           1 1         1         5
54 1     1     1       1               1       1   6
55 1         1     1 1       1 1   1 1 2           10
56                   1 2 1   2   1     1       1   9
57   2 1 1   1 2 1         1       2     1       1 13
58     1     1                       1           1 4
59             2                     1     1       4
60           1     1   1     1   1       1         6
61     1     1   1                   1             4
62                     4                 1         5
63                             1   2   1   1       5
64       1   1   1         1     1       2       1 8
65 2   2     1 1                             1   1 8
66       1       1     1 1 1 1   1         1   1   9
67   1 1       1             1       2             6
68                     2     1               1     4
69           1             1   1 1   1     1       6
70   1   1     1     1 1                   2 1   1 9
71                           1         1       1   3
72 1                                             1 2
73       1   1         1               1           4
74 1               1 1 1     1     1     1   1     8
75       2 1     1       2                 1 1     8
76 1               1                         1     3
77       1 1 2           1                         5
78 1   1                   1             1       1 5
79   2   1 1       1 1   1 1 1             1   1 1 12
80               1 1       1     1           1     5
81 1     1         1     1       1           2     7
82   1   1   1       1   1     1 1 1 1 1   1       11
83   1   1           1                 1 1 1 1     7
84   1   1   1 1     1                 1       1   7
85 1               1 1       1       1   1         6
86       1     1 1       1     1 1   1             7
87       1                   2         1   1 2     7
88         1     2                       2 1   1   7
89           1 1   1                       1   1 1 6
90   1                     1                       2
91     3     1 1 1     1   1                 1   1 10
92   1             1   1 1 2   1                   7
93       1 1                 1   1   1     1   1   7
94   1             1 1 1   1               1   1   7
95         2 1               1 1 1           2   1 9
96 1   1   1     1       1         1             1 7
97     1   2       2           1   1               7
98     1               1     1                 1 1 5
99               1           1 1             1   1 5

Tin tức XSMB

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan