XSKT Bạch thủ MB Cầu XSMB
Hôm nay:
Hôm qua:
XS điện toán MB:
Đóng

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng ngày hôm nay
Chọn tỉnh/TP cần thống kê:

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
6
-
3
7
-
3
8
-
3
9
-
3
10
-
3
11
-
3
12
-
3
13
-
3
14
-
3
15
-
3
16
-
3
17
-
3
18
-
3
19
-
3
20
-
3
21
-
3
22
-
3
23
-
3
Tổng
00 2             2 1             1           1     7
01           1         1 1         1 1             5
02   1 1   1       1                   1           5
03   1               1     1 1   1     1 1         7
04 3             1                 1     2 1   1   9
05 1     1         1 1   2   1 1     1     1     1 11
06                       1         1 2             4
07       1             1 1         1             1 5
08             1         1 3         1 1 1         8
09     1   1 2       1         1     1     1 1     9
10         1     1     1     1 1 1         2       8
11 1         1     1     2   2 1     2             10
12   1             1   1         1 1       1 1     7
13                 1 1                 1       1   4
14               1 1                               2
15 1   1                                     1     3
16           1 2                               1   4
17         1   1       1                   1       4
18   1       1                     1 1       1   1 6
19             1           1         1         1   4
20     1               1 1 1 2 1   1         1     9
21                   2           1 1     1         5
22       1               1     1   1   1   1   1   7
23     1   1   1 1       1   1     1   1 1         9
24 1               2             1                 4
25         2   1       1     1                     5
26     1   1 1 1   1     2     1 2     1 1   1 1   14
27 1   1             2                 1           5
28         1       1             1               1 4
29         1                 1             2   2   6
30               1     1                           2
31                                 1   1     1     3
32           1               1       1     1 1     5
33     1             1     1   2         2   2     9
34   1 1       1     1             1   1 2   1   1 10
35     1 1         1   1       1 1                 6
36 1                 1                       1   1 4
37           1       1             1   1     1 1   6
38   1     1     1   1         1 1         1       7
39       2 1     1   1   1 1   1             1     9
40     1   1     1             1                   4
41           1   2             1 1         1       6
42 1 1                             1       2   1   6
43         1 1   1       1           1   1         6
44             1 1             1 1 1   2       2   9
45         2     1     1 1 1       1               7
46 1 1 1   1   1       1   2     1   1   1     1 2 14
47         2   1     1 1   1         1 1           8
48       2       1       1               1 1 1     7
49   1       1         3       1 2                 8
50 1 1       1               1   1 1 1         1   8
51                   1       1               1     3
52   1   2     1                           1       5
53     1 2 1                                       4
54     1                         1         1 1   1 5
55   1       1 1 2   1       1                     7
56       1         1 1 1     1     1     4     1 1 12
57     1 2     1       1                     1 2 1 9
58 2     1   2 1       1       1 2   1             11
59   2             2                         1     5
60 2         1             1   1     1 1   1   1 1 10
61               1 1           1         1   1   1 6
62           1     1     1               2   1     6
63       1   1                 1 1   1   1 1 1 1   9
64   1               1     1                 1   1 5
65 1 1     1   1 1                   1             6
66       1       1         1                       3
67                 1                 1         1   3
68       1               1 1                 1 1   5
69     1     1         1     1       1         1 1 7
70   1     1 1                         1 1       1 6
71     1       2                                   3
72                         1 1     2     1       1 6
73       1   1 1 1 1 1                             6
74             1     1 1     1 1 1     1       1 1 9
75   1 1             1       1   1   1             6
76       1               1     1                   3
77 1 1 1 1       1   1     1   1           1       9
78           1   1   2   1     1     1           1 8
79             1       1       1     1 2   1   1   8
80                       1   1                     2
81     1           3   1           1   1           7
82     1                                   1       2
83     1       1             1   1 1       1     1 7
84         1     1     1                         2 5
85             1 1         2   1 1           1     7
86       1 1 1         1         1   1       1     7
87         1 1 1   1     1   1                     6
88 1         1       1 1     1         1           6
89 3   1     1     1     1   1     1 1             10
90 2               1       1   1           1     1 7
91   2 1                                 1       2 6
92 1 2   2       1   1   1       1 2     1 1       13
93   2                     1         1 1           5
94             1   1     2   1                 1 1 7
95                     1   1 2     1   1           6
96   1 2   1       1       1           1 1         8
97   1   2     1       1   1       1   2       1 1 11
98     1                   1                   1   3
99         1               1           1   1       4

Tin tức XSMB

  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan